Protestanlık Nedir?

Protestanlık, 16. yüzyılda İncil’in esaslarına dönmek için yapılan Reform hareketine verilen genel isimdir. Reform’un Latince motosu “Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria” şeklindedir. Yani inanç konusunda, “Yalnız Kutsal Yazılar, Yalnız İman, Yalnız Lütuf, Yalnız Mesih İsa, Yalnız Tanrı’ya Yücelik” geçerlidir. Bunun anlamı özetle şöyledir:

1. İnancı ve kaidelerini belirleyen nahai yetki; kilise hiyerarşileri değil, buyrukları ve ayetleriyle yalnız Kutsal Kitap’tır: “Yazılmış olanın dışına çıkmayın” (İncil, 1.Korintliler 4:6). İncil’de buyurulmayan konular tercih konusudur, İncil’de yer alan her konu bağlayıcıdır, İncil ile çelişen konu ise reddedilmelidir.

2. Cennet; sevap ile kazanılan bir hak değil, Mesih İsa’nın tüm günahların bedelini ödediğine dayanarak yalnız iman karşılığında verilen ve yalnız Rab’bin lütfu olarak alınan bir armağandır: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır” (İncil, Efesliler 2:8).

3. Hristiyan inancının özü; kilise tarafından geliştirilen gelenekler ve ayinler değil, yalnız tek Tanrı’ya övgü vermekten ve yalnız Mesih İsa’ya inanıp sözüne uymaktan ibarettir: “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır” (İncil, Yuhanna 17:3).

Bu anlamda, Tevrat, Zebur, Nebiler ile İncil’in yetkisine dayanan ve tek bir merkezi yönetimden ile bir milliyetin Hıristiyanlık anlayışından bağımsız olan Protestan kiliseleri, dünya çapında İncilî kiliseler olarak da bilinmektedir.

 

Kökenlerimiz:
Asıl kökenimiz, Mesih İsa’nın çağlar üstü olan İncil mesajıdır.

İncil ne Batı’ya ne de Doğu’ya aittir. Aksine ilahi, semavi ve evrenseldir!

Ayrıca Türkiye Protestanları olarak, Anadolu’nun zengin kültür mozaiğine ait olan İznik Akidesi ve Kadıköy Akidesi gibi, Hıristiyan İnancı’nın tarihsel kökenlerine de bağlıyız.

Türkiye Protestan Kiliseleri ırk, dil, millet, mezhep, cinsiyet vb. ayrımları gözetmeksizin Mesih İsa’nın günahtan kurtuluş müjdesini (İncil’i) benimseyen ve ibadetlerini Türkçe olarak düzenleyen kiliselerdir.

İlkemiz; herkesle sevgiye, saygıya ve karşılıklı kabule dayalı ilişkiler bina etmektir.

 

Biz Kimiz? | Neye İnanıyoruz? | Resmi Belgler | Basında İzmit Kilisesi

Henüz bir yorum yok.

Bir cevap yazın

Tüm alanları sıfırla